Milk Satin

2015, Jakub Berdych, vase, glass, 37 x 14 cm, 4,6 kg