Cross vase

2004, Jakub Berdych, vase, glass, 9 x 18,5 x 29 cm