Bucket

2010, Jakub Berdych, vase, glass, 22 x 41 cm